Posiedzenie z dn. 18.02.2022

Proponowany porządek posiedzenia:  

 

Część I                                                                                g. 11:00

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Informacje Przewodniczącej RND
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Sprawy doktoranckie
  • Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (powołanie komisji egzaminacyjnych, recenzentów w przewodzie doktorskim oraz określenie zakresu egzaminów doktorskich) Mgr inż. Aleksandra Łysik – Figat pt.: „Wielowarstwowa katoda węglanowego ogniwa paliwowego modyfikowana dodatkiem srebra”
   Promotor – Dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni
   Promotor pomocniczy – dr inż. Karol Ćwieka
 5. Spray habilitacyjne
  • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr. inż. Patryka Jakubczaka z Politechniki Lubelskiej– tytuł osiągnięcia „Ocena odporności na uderzenia nowatorskich laminatów metalowo-włóknistych, wrazz analizą zniszczenia i badaniem wytrzymałości resztkowej”
  • Powołanie komisji habilitacyjnej w postępowaniu dr. inż. Szczepana Kwolka
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na granty badawcze RND
 7. Sprawy wniesione
 8. Przyjęcie protokołu z osiemnastego posiedzenia RND IM
 9. Zamknięcie pierwszej części posiedzenia Rady

Część II                                                                               g. 13.15

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Nehar Celikkin pt.: „3D Printed Gelatin Methacrylate Scaffolds for Bone Tissue Engineering”
Promotor – Prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Uchwały Rady: