Stypendia dla studentów rozpoczynających studia drugiego stopnia w semestrze letnim r.a. 23/24

student

Zgodnie z § 2 ust. 15 Regulaminu świadczeń dla studentów PW na rok akademicki 2023/2024 informujemy, że akcja stypendialna w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024 jest prowadzona od 19 lutego br., a termin składania wniosków upływa z dniem 4 marca br.

Studenci mogą składać wnioski o stypendium:

  • socjalne,
  • dla osób z niepełnosprawnością,
  • rektora.

Student, który nie złoży wniosku o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych w w/w terminie może wystąpić o to stypendium w czasie roku akademickiego, ale może mu ono zostać przyznane od następnego miesiąca, licząc od daty złożenia wniosku.

Sposób składania wniosków:

  1. Wnioski o styp. dla osób z niepełnosprawnością oraz wnioski o zapomogę składa się elektronicznie, poprzez USOSweb.
  2. Wnioski o styp. socjalne oraz wnioski o styp. rektora składa się w formie papierowej, osobiście w Dziekanacie (pok. 204).

Kwota miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do otrzymania stypendium socjalnego wynosi 1 294,40 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt cztery 40/100 złotych.

Wszystkie informacje dotyczące stypendiów znajdują się na stronie https://www.bss.pw.edu.pl/Stypendia