Strategia Rozwoju WIM PW do 2030 roku

budynek WIM PW prz ul. Wołoskiej

Rada Wydziału w dniu 19 maja 2023 roku uchwaliła Strategię Rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Dokument wyznacza kierunki działania Wydziału na kolejne dziesięciolecie i określa cele w obszarze nauki i kształcenia, mając na uwadze troskę o społeczność akademicką i rozwój relacji społecznych.

Podczas tworzenia dokumentu szczególną uwagę zwrócono na działania w obszarze:

  • badań, które mają kluczowe znaczenie dla przyszłości Wydziału oraz otoczenia społeczno-gospodarczego,
  • kształcenia, którego celem jest budowa nowoczesnych i efektywnych standardów nauczania, z dużym udziałem zajęć projektowych i silnym powiązaniem kształcenia z badaniami,
  • rozwoju społeczności akademickiej, uwzględniającej wsparcie zespołów badawczych, młodych naukowców, w tym doktorantów i studentów.

Strategia Rozwoju Wydziału jest w pełni spójna ze Strategią Rozwoju Politechniki Warszawskiej.
   

» Strategia Rozwoju Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej do 2030 roku