Podnosimy jakość kształcenia dzięki grantom dydaktycznym

W sierpniu 2021 roku poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu na granty dydaktyczne IDUB PW. Do finansowania zakwalifikowano 10 projektów, w tym projekt prof. Wojciecha Święszkowskiego pn. „Nowa jakość kształcenia w obszarze inżynierii tkankowej”. Grant umożliwił modyfikację i przeprowadzenie przedmiotu obieralnego „Tissue engineering” na specjalności anglojęzycznej „Biomaterials” na studiach drugiego stopnia na WIM PW.
 

Słuchamy naszych studentów

W każdym semestrze na Politechnice Warszawskiej prowadzona jest ankietyzacja zajęć dydaktycznych. Wyniki ankiet są analizowane przez pracowników prowadzących dany przedmiot. Studenci uczęszczający na zajęcia „Tissue Engineering” wskazali na potrzebę wprowadzenia zajęć laboratoryjno-projektowych do programu tego przedmiotu.

Kiedy pojawiło się ogłoszenie o naborze wniosków do konkursu na granty dydaktyczne, uznaliśmy to za idealną okazję do przygotowania projektu rozwijającego przedmiot, który będzie odpowiedzią na potrzeby naszych studentów. – mówi prof. Wojciech Święszkowski.

 

Zajęcia w nowej odsłonie

Przedmiot „Tissue Engineering” w r.a. 2021/2022 rozpoczął się od wykładu poruszającego różne zagadnienia z dziedziny biomateriałów i inżynierii tkankowej (14 godzin), po czym nastąpiło zdobywanie umiejętności praktycznych w ramach zajęć w laboratorium komórkowym (14 godzin), zakończone prezentacją wyników otrzymanych przez studentów (2 godziny).

Zajęcia odbyły się w formule międzyuczelnianej i międzynarodowej - uczestniczyli w nich także wykładowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Politecnico di Milano. Podczas zajęć wykorzystywano innowacyjne techniki kształcenia, np. ocenę właściwości biologicznych różnych biomateriałów studenci przeprowadzali z uwzględnieniem pracy grupowej oraz rozwiązywania problemów projektowych.

W ramach zajęć w laboratorium komórkowym studenci nauczyli się pracować aseptycznie, prowadzić hodowlę linii komórkowej fibroblastów, zasiedlać biomateriały, badać żywotność oraz wybarwiać cytoszkielet komórkowy i prowadzić obserwacje na mikroskopie konfokalnym. – podsumowuje dr Joanna Idaszek, współprowadząca przedmiot.

Podczas 30 godzin zajęć studenci zdobyli użyteczną wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz kompetencje na wysokim poziomie międzynarodowym.

Obrazy z mikroskopu konfokalnego wykonane przez studentów

Obrazy z mikroskopu konfokalnego wykonane przez studentów, przedstawiające morfologię komórek L929

 

Rozwój infrastruktury badawczej

Grant dydaktyczny IDUB PW umożliwił również rozbudowę laboratorium inżynierii tkankowej. Z części środków zakupiono komorę laminarną BSL2 wraz z zestawem pipet automatycznych i pipetorem do pipet serologicznych, inkubator z atmosferą CO2, odwrócony mikroskop optyczny z kamerą oraz łaźnię wodną. Dzięki temu, laboratorium może być teraz udostępniane studentom realizującym prace magisterskie i projekty badawcze, a także członkom Koła Naukowego „Biomaterials”.

  

Realizacja grantu przyczyniła się do zwiększenia atrakcyjności oferty programowej specjalności „Biomaterials” na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW. Zachęcamy absolwentów studiów I stopnia do wyboru tej specjalności na studiach magisterskich oraz realizacji przedmiotu „Tissue engineering”.