Ocena programowa PKA

Dnia 2 lipca 2020 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) podjęło uchwałę nr 397/2020 w sprawie oceny programowej na kierunku inżynieria materiałowa prowadzonym na Politechnice Warszawskiej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Wspomniana ocena programowa została dokonana w oparciu o raport z wizytacji Zespołu Oceniającego PKA w dniach 28-29 listopada 2019 r. Miło nam poinformować, iż wspomniana uchwała Prezydium PKA zawiera najwyższą możliwą ocenę, tj. ocenę pozytywną.

Oznacza to, że następna ocena programowa na kierunku inżynieria materiałowa prowadzonym przez nasz Wydział powinna nastąpić w roku akademickim 2025/2026.

Dodatkowo, wspomniana uchwała zawiera rekomendację przyznania nam Certyfikatu Doskonałości Kształcenia w kategorii „Zawsze dla studenta – doskonałość we wsparciu rozwoju studentów”.

W uzasadnieniu zwrócono uwagę na to, że:

  • w ocenianym okresie studenci byli współautorami 40 wysokopunktowanych publikacji naukowych,
  • tematyka prac dyplomowych i prac naukowych realizowanych w ramach działalności kół naukowych jest ściśle związana z prowadzonymi na Wydziale badaniami i realizowanymi projektami badawczymi,
  • losowo wybrane prace dyplomowe wysyłane są do innych uczelni prowadzących kształcenie na kierunku inżynieria materiałowa w celu uzyskania dodatkowej recenzji i potwierdzenia ich poziomu,
  • studenci biorą udział w projektach badawczych, z możliwością zaliczenia swych osiągnięć jako przedmiotu obieralnego,
  • studenci mają możliwość pracy na specjalistycznej, zaawansowanej aparaturze badawczej w nowoczesnych laboratoriach,
  • uwspólnienie programu studiów w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych sprzyja zdobywaniu szerokiej wiedzy, pomocnej w realizacji badań naukowych i wymiany doświadczeń w ramach współpracy krajowej i międzynarodowej.

 

Dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni
Prodziekan ds. Kształcenia