Konkurs na stanowisko stypendysta-doktorant w projekcie Opus 16

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.

Nazwa jednostki: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej

Nazwa stanowiska: stypendysta - doktorant

Wymagania:

 • 1) Do konkursu mogą przystąpić kandydaci spełniający wymagania określone w „Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych finansowanych ze środków na-rodowego centrum nauki” określonym uchwałą Rady NCN nr 96/2016 z dnia 27 października 2016 roku.
 • 2) Doktorant/uczestnik studiów doktoranckich (III stopnia) na kierunku inżynieria materiałowa, prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.
 • 3) Wiedza w dziedzinie inżynierii materiałowej, w szczególności w zakresie wytwarzania oraz charakteryzacji faz MAX.
 • 4) Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu procesów metalurgii i konsolidacji proszków ceramicznych a także preparatyce skonsolidowanych próbek ceramicznych (do obserwacji mikroskopowych).
 • 5) Doświadczenie w prowadzeniu procesu spiekania z wykorzystaniem techniki SPS (ang. Spark Plasma Sintering).
 • 6) Doświadczenie w analizie morfologii, struktury oraz właściwości fizycznych proszków ceramicznych.
 • 7) Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektu na konferencjach naukowych.
 • 8) Udział w realizacji grantów badawczych lub badawczo-rozwojowych.
 • 9)  Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w szczególności pozwalająca na samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych i prezentację ustną wyników badań.
 • 10) Dorobek naukowy potwierdzający posiadane doświadczenie i umiejętności w zakresie wytwarzania i charakteryzacji materiałów na osnowie ceramicznej.
 • 11) Wysoki poziom samodzielności i rzetelności.
 • 12) Silna motywacja do realizacji badań naukowych.
 • 13) Dyspozycyjność.

Opis zadań:
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej w Warszawie prowadzi prace badawcze w ramach grantu Opus 16 pt. „Nowa generacja nanostruktur i urządzeń na bazie dwu-wymiarowych materiałów MXenes”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Celem naukowym projektu jest zrozumienie fizykochemii nowej rodziny materiałów 2D z rodziny MXenes, a następnie przy pomocy wspomaganego eksperymentalnie komputerowego projektowania materiałów zdefiniowanie funkcjonalnych nanostruktur, które mogłyby zostać zastosowane w nowej generacji urządzeń na polu plazmoniki, spintroniki, termo-elektryczności. W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN stypendysta będzie zobowiązany do prowadzenia badań naukowych, w szczególności do preparatyki próbek faz MAX, służących następnie do wytwarzania faz MXenes. Stypendysta będzie uczestniczył także w przygotowywaniu publikacji naukowych i rozpowszechnianiu wyników realizacji projektu na konferencjach naukowych.

Typ konkursu NCN: OPUS 16

Termin składania ofert: 4 marca 2020, godz. 16:00

Forma składania ofert: email
Kandydaci powinni złożyć wymagane dokumenty do Kierownika projektu w jednostce, Dr inż. Agnieszki Jastrzębskiej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl

Miejsce realizacji pracy: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych, Warszawa, gmach MEiL, ul. Nowowiejska 24.

Warunki:

Wynagrodzenie: 1500 PLN/miesięcznie (stypendium)

Czas trwania umowy: 12 miesięcy

Warunki formalne: umowa z Politechniką Warszawską, Wydziałem Inżynierii Materiałowej

Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty:

 • 1) Życiorys zawierający: opis dotychczasowej działalności naukowej, opis osiągnięć naukowych, informacje o realizowanych grantach, listę posiadanych publikacji, prac przyjętych do druku lub w publikacji, patentów, zgłoszeń patentowych, komunikatów konferencyjnych a także zawierający aktualne dane kontaktowe (adres e-mail oraz telefon kontaktowy).
 • 2) List motywacyjny, odnoszący się do stawianych kandydatom wymagań.
 • 4) Kopia dyplomu uzyskania tytułu magistra inżyniera oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 • 5) Podpisane przez kandydata oraz promotora/opiekuna (oraz promotora pomocniczego – jeśli dotyczy) pracy oświadczenie o realizowaniu pracy doktorskiej, jej stanie zaawansowania, miejscu realizacji pracy, temat pracy, dane kontaktowe promotora/opiekuna (oraz promotora pomocniczego jeśli dotyczy).
 • 6) Podpisane oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.
 • 7) Podpisane oświadczenie o następującej treści  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Warszawską, Wydział Inżynierii Materiałowej, z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa, w celu przeprowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego”.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył Kierownik Projektu. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców” NCN
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/koszty-w-projektach/stypendia-naukowe/zasady-przyznawania-wyplaty-stypendiow-2

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość odbycia rozmowy z kandydatem przed 19.03.2020, w ustalonej godzinie, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, gmach MEiL, ul. Nowowiejska 24, antresola, pokój 24

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 19 marca 2020 r.

Ewentualne pytania i dokumenty dotyczące konkursu prosimy kierować do Kierownika projektu:
dr hab. inż. Agnieszki Jastrzębskiej
Wydział Inżynierii Materiałowej politechniki Warszawskiej
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
tel. 22-234-7449
agnieszka.jastrzebska@pw.edu.pl

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Politechniką Warszawską. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmie Rektor w oparciu o rekomendację komisji konkursowej.
 

W związku z trudną sytuacją organizacyjną i badawczą na uczelni wynikającą z rozporządzeń i zaleceń dotyczących zakażeń koronawirusem (COVID-19) informujemy, że rozstrzygnięcie konkursów na zatrudnienie stypendystów zostaje przedłużone do końca kwietnia 2020.