Konkurs na stanowisko doktorant stypendysta

Konkurs w ramach projektu NCN OPUS 15 „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych”.

Wymagania

 • uczestnictwo w studiach doktoranckich na kierunku inżynieria materiałowa, chemia, fizyka lub nauk pokrewnych  
 • doświadczenie w pracy naukowej oraz realizacji projektów naukowo-badawczych
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji z listy Journal Citation Reports z obszaru tytanu i jego stopów
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność przeprowadzania oraz interpretacji wyników badań korozyjnych (w szczególności badań impedancyjnych i potencjodynamicznych)
 • doświadczenie w prowadzeniu obserwacji mikrostruktury przy wykorzystaniu technik badawczych takich jak transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa
 • znajomość technik badawczych takich jak skaningowa kalorymetria różnicowa oraz dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych
 • doświadczenie w preparatyce próbek z materiałów metalicznych
 • zaangażowanie i dyspozycyjność w pracy naukowo-badawczej
 • gotowość do aktywnego udziału w konferencjach i stażach naukowych, krajowych i zagranicznych

Wymagane dokumenty

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Materiałowej, Warszawa, ul. Wołoska 141, z dopiskiem „Prof. Halina Garbacz, OPUS”, lub mailowo na adres halina.garbacz@pw.edu.pl  następujące dokumenty:

 • życiorys (uwzględniający dotychczasowe osiągnięcia naukowe w tym m.in. publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych, wystąpienia konferencyjne, udział w projektach badawczych, stażach, szkoleniach oraz wyróżnienia, dane kontaktowe osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi) z klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 • list motywacyjny
 • odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem (zawierającym charakterystykę zrealizowanego programu studiów i oceny kandydata)
 • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status doktoranta.

Opis zadań

Głównym celem projektu jest poznanie czynników mikrostrukturalnych mających wpływ na właściwości mechaniczne oraz funkcjonalne (odporność korozyjna, biozgodność) nanokrystalicznego technicznie czystego tytanu po niskotemperaturowym wygrzewaniu. W ramach realizacji zadań badawczych w projekcie NCN doktorant-stypendysta będzie zobowiązany w szczególności do:

 • Przeprowadzania badań strukturalnych stopu (przy wykorzystaniu m.in. transmisyjnego mikroskopu elektronowego oraz skaningowego mikroskopu elektronowego)
 • Wykonywania elektrochemicznych pomiarów korozyjnych (przede wszystkim impedancyjnych oraz potencjodynamicznych)
 • Wykonywania badań przy wykorzystaniu skaningowej kalorymetrii różnicowej
 • Preparatyki próbek do badań strukturalnych oraz elektrochemicznych
 • Analizy uzyskanych wyników, analizy literatury zgodnej z tematyką projektu, przygotowywania publikacji naukowych oraz prezentowania wyników na konferencjach krajowych i międzynarodowych

Warunki zatrudnienia
Doktorant w okresie obowiązywania umowy (27 miesięcy) będzie otrzymywał stypendium w wysokości 4500 zł miesięcznie.

Termin składania ofert: 21.02.2020

Dodatkowe informacje:
Kandydaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu mailowo w terminie 7 dni po rozstrzygnięciu konkursu.
Planowany początek zatrudnienia osoby w projekcie: 1 kwietnia 2020