Granty badawcze „Materials for Young”

osoba pracująca przy mikroskopie

W ramach realizacji programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” ogłasza się konkurs na granty badawcze dla młodych naukowców.

Celem konkursu Materials for Young jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej, prowadzących działalność naukową, zaliczonych do liczby N, posiadających stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Rozwój kompetencji młodych naukowców w ramach konkursu Materials for Young wspierany jest w zakresie prowadzenia badań materiałowych w zespołach międzynarodowych, tj. zdobycie przez młodych naukowców doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w środowisku międzynarodowym, w tym kierowania zespołami badawczymi.

Budżet konkursu Materials For Young wynosi 600 000 zł, a maksymalny budżet jednego grantu badawczego wynosi 200 000 zł. Wnioskodawcą nie może być osoba, która pełniła funkcję kierownika projektu i zakończyła realizację projektu badawczego w ramach programu IDUB nieosiągając założonych efektów.

Tematyka projektów badawczych realizowanych w ramach konkursu Materials for Young powinna dotyczyć działań strategicznych określonych w Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030 oraz wpisujących się w obszar działalności POB Technologie Materiałowe.

Termin składania wniosków upływa dnia 17 grudnia 2023 r. Granty badawcze realizowane w wyniku konkursu powinny zakończyć się w ciągu 24 miesięcy.

Więcej na https://badawcza.pw.edu.pl