Procedura

Procedura

Ogólne wytyczne dotyczące praktyk obowiązkowych reguluje Zarządzenie Rektora PW 24/2017. Zasady organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej określa Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na Wydziale Inżynierii Materiałowej - Załącznik 1 do Zarządzenia 2/17 Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej.

Procedura załatwiania formalności związanych z organizacją, odbyciem i zaliczaniem praktyk studenckich powinna przebiegać w sposób następujący:

Krok 1: Miejsce i program praktyki

Student samodzielnie znajduje miejsce odbywania praktyki, ustala jej program oraz termin. W celu znalezienia praktyki student może korzystać z bazy firm WIM, bazy ofert prowadzonej przez Biuro Karier PW lub pomocy Opiekuna Praktyk - Prodziekana ds. Studenckich. Miejsce odbywania oraz program praktyki powinny być zaakceptowane, przed jej rozpoczęciem, przez Opiekuna Praktyk.

Dodatkowo miejsce odbywania praktyki dyplomowej (na studiach magisterskich) zatwierdza promotor pracy magisterskiej.

Krok 2: Rejestracja w Wirtualnym Dziekanacie

Praktyki należy zarejestrować w Wirtualnym Dziekanacie (Verbis, Ścieżka: Postępy → Praktyki → Dodaj praktykę → Wyślij do akceptacji) na koncie osobistym studenta, podając dane firmy przyjmującej na praktykę i czas trwania praktyki oraz dostarczyć do Dziekanatu:

  • program praktyki,
  • dowód ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na okres praktyk (w przypadku studentów ubezpieczających się w PW – zaświadczenie (do pobrania w Gmachu Biurowym PW ul. Noakowskiego 18/20 pok. 325) / pozostałe osoby - kserokopia polisy ubezpieczeniowej NNW).

Na podstawie wypełnionych danych Dziekanat przygotowuje: Porozumienie  oraz Skierowanie.  Kiedy dokumenty są gotowe do odbioru, na koncie studenta w Wirtualnym Dziekanacie pojawia się informacja „Do odbioru”, wtedy zapraszamy do Dziekanatu po odbiór dokumentów.

Akceptacja dokumentów przez Pełnomocnika ds. Praktyk i ich podpisanie przez Prodziekana Wydziału odbywa się do 15 czerwca.

Krok 3: Podpisanie porozumienia i realizacja praktyki.

Student przed rozpoczęciem praktyk składa w firmie wydane przez Dziekanat dokumenty. Podpisane dokumenty zwracane są do Dziekanatu, również przed rozpoczęciem praktyki. Porozumienie o organizacji praktyk należy podpisać przynajmniej na 1 miesiąc przed terminem jej odbywania. Termin zwrotu dokumentów podpisanych przez firmę najpóźniej do 2 dni przed rozpoczęciem praktyki.

Krok 4: Zaliczenie praktyki.

Praktyki zalicza Prodziekan ds. Studenckich na podstawie wypełnionej, kompletnej i podpisanej przez wskazane w poszczególnych dokumentach osoby.

Wymagane dokumenty do zaliczenia praktyki:

  • zaświadczenie z firmy o odbytych praktykach,
  • sprawozdanie z odbytych praktyk wzoru przyjętego w Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia WIM (Sprawozdanie - Praktyka dyplomowa lub Sprawozdanie - Praktyka kierunkowa),
  • sprawozdanie z odbytych praktyk wg wzoru określonego w Zarządzeniu nr 24/2017 Rektora PW.

Odbyte praktyki należy wpisać do indeksu na str. 82-83.

Termin składania dokumentów z odbytej praktyki: do 10 października.

O zaliczeniu praktyk będzie informowała odpowiednia adnotacja na osobistym koncie studenta w Wirtualnym Dziekanacie „Praktyka poświadczona ”.

 

Inne formy zaliczenia praktyk 

Student zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub prowadzący działalność gospodarczą może ubiegać się o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki.

Do wniosku o zaliczenie wykonywanej pracy jako praktyki należy dołączyć:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i zakresie świadczonej pracy,
  • sprawozdanie z odbytych praktyk wzoru przyjętego w Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia WIM (Sprawozdanie - Praktyka dyplomowa lub Sprawozdanie - Praktyka kierunkowa ).

Szczegółowe zasady zaliczania praktyki na podstawie wykonywanej pracy określa Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich na WIM PW.

Student może ubiegać się o zaliczenie praktyki zawodowej poza granicami kraju w oparciu o:

  • przedstawiony i zaakceptowany program praktyki,
  • zaświadczenie o odbyciu praktyki,
  • sprawozdanie z odbytych praktyk wzoru przyjętego w Wydziałowym Systemie Zapewnienia Jakości Kształcenia WIM (Sprawozdanie - Praktyka dyplomowa lub Sprawozdanie - Praktyka kierunkowa ).