Certyfikaty

logo PCA

Laboratorium Badań dla Przemysłu Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej prowadzi badania z dziedziny inżynierii materiałowej w obszarze badań nieniszczących (NDT) oraz niszczących (DT).

Zakres działalności:

- określenie właściwości materiałów:

  • statyczna próba rozciągania metali w temperaturze pokojowej,
  • pomiary twardości metodą Brinella, Vickersa i Rockwella,
  • pomiary udarności,
  • przyśpieszone próby pełzania,
  • badania metodą Small Punch Test (SPT)
  • dyfrakcja rentgenowska (XRD),
  • badania mikrostruktury.

- badania metodą emisji akustycznej:

  • urządzenia ciśnieniowe także w warunkach eksploatacji,
  • konstrukcje nośne,
  • dna zbiorników magazynowych.

Laboratorium wykonuje badania na terenie siedziby laboratorium, jak również u Klienta.

W zakresie wymagań dotyczących Systemu Zarządzania i wymagań technicznych laboratorium działa zgodnie z wdrożonym systemem wg. normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w taki sposób, aby były zaspokojone potrzeby Klienta, PW WIM, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Polskiego Centrum Akredytacji.

Dzięki systematycznym przeglądom i audytom (wewnętrznym/zewnętrznym) System Zarządzania podlega stałemu doskonaleniu.

Laboratorium posiada Świadectwo Uznania Laboratorium nr LBU – 249/27-19 Urzędu Dozoru Technicznego oraz Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1705 Polskiego Centrum Akredytacji.
 

Kontakt

Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
dr inż. Andrzej Zagórski
 22 234 81 36
 andrzej.zagorski@pw.edu.pl

Pełnomocnik Dziekana ds. Systemu Zarządzania Laboratorium Badań dla Przemysłu
mgr inż. Katarzyna Jurkowska-Kukla
 22 234 84 76
 katarzyna.kukla@pw.edu.pl